Warunki

Podziel się z przyjaciółmi na Facebook

Udostępnij Kupony Koszyk

Dzielili ze znajomymi? Proszę się z nami i podzielić się z przyjaciółmi i rodziną. Rozpowszechniać i pomóc innym zaoszczędzić pieniądze z oferty i zniżki na Kupony Koszyk.Proszę nie pokazuj

Kupony Koszyk za Warunki

Witamy w kategoriach stronie internetowej Kupony Koszyk i warunki użytkowania. NINIEJSZE WARUNKI ("Regulamin") regulują Kupony Koszyk ("Strona"). Proszę przeczytać te warunki i zapewnia, że zrozumieliście      im. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.

 • Definicje

  "Kupony Koszyk" oznacza Rhema Studio Ltd, spółka zarejestrowana w Anglii z firmy numer 8279997

  "Logowanie" oznacza dowolną metodę rejestracji akceptowane przez Kupony Koszyk, który umożliwia użytkownikowi dostęp do niektórych elementów strony od czasu do czasu udostępnione użytkownikom;

  "Użytkownik" oznacza każdą osobę, która odwiedza lub korzysta z serwisu;

  "Składanie użytkownika" oznacza wszelkie uwagi, link, komentarz lub innych materiałów, niezależnie od natury, które jest przekazywane przez użytkownika do stawienia się na stronie internetowej.

 • Kupony Koszyk

  1. Strona jest własnością i jest zarządzana przez Rhema Studio Ltd wszystkie informacje dostarczone na stronie internetowej jest zarządzany przez Rhema Studio Ltd
 • Korzystanie ze strony internetowej

  1. Odwiedzając stronę internetową gwarantujesz, że masz prawo, organ i zdolność do zawarcia i akceptację niniejszych warunków i że użytkownik zgadza się przestrzegać regulaminu niezwłocznie.
  2. W przypadku, gdy Kupony Koszyk, według własnego uznania, uważa, że jesteś wykonaniem wszelkich nielegalnych lub nieuprawnionego korzystania z witryny i korzystanie z witryny jest naruszeniem niniejszych warunków, Kupony Koszyk zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, tym, zakończenia bez uprzedzenia korzystanie ze strony i, w przypadku nielegalnego wykorzystania, podżeganie postępowania sądowego.
  3. Kupony Koszyk może zawiesić stronie w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu, w tym ale nie ogranicza się do naprawy, planowanej konserwacji lub uaktualnienia i nie ponosi odpowiedzialności za takie zawieszenie.
  4. Kupony Koszyk zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian na stronie internetowej lub do zaprzestania wszelkich aspektów lub funkcji serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
  5. Niniejsze warunki podlegają korzystania z witryny przez użytkowników niezarejestrowanych. Tacy użytkownicy mogą nie używać witryny lub jakiejkolwiek części jego związku z jakiekolwiek przedsięwzięcie komercyjne, innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszych warunkach lub w innych warunkach uzgodnionych pisemnie przez Kupony Koszyk.
 • Rejestracja użytkownika i materiały przesyłane przez użytkownika

  1. Aby zarejestrować stronie internetowej biuletyn, konieczne będzie zarejestrować swój adres e-mail.
  2. Możesz zarejestrować się do naszego newslettera, podając swój adres e-mail w dowolnym Zarejestruj pola wyróżnione na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony rejestracji użytkownika. Podając swój adres e-mail użytkownik zgadza się otrzymywać biuletyn regularnie maile z Kupony Koszyk.
  3. Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając na link 'Anuluj subskrypcję' w każdej z naszych biuletynów. Alternatywnie adresaci mogą edytować swoje dane osobowe lub zarządzać subskrypcjami poprzez zaktualizowanie tych danych w profilu użytkownika.
  4. Bez względu na to, czy możesz zarejestrować swoje dane z Kupony Koszyk lub nie każdy użytkownik, który uważa, że wszelkie materiały przesyłane przez użytkownika przez innego użytkownika jest niedopuszczalne jest zachęca do kontaktu Kupony Koszyk za pomocą naszego formularza kontaktowego. Kupony Koszyk dokona przeglądu istotnych wiadomości, tak szybko jak jest to wykonalne i podejmie takie działania, jak uzna to za konieczne, ewentualne.
  5. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat używania Twoich danych.
 • Okres obowiązywania i rozwiązanie

  1. Niniejszych warunków pozostaną w pełnej mocy, gdy jesteś niezarejestrowany użytkownik strony internetowej.
  2. Kupony Koszyk może, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu wypowiedzieć niniejsze warunki z Tobą i odmówienia Ci dostępu do strony internetowej.
  3. W przypadku zakończenia obowiązywania niniejszych warunków z jakiegokolwiek powodu nie wolno korzystać z witryny.
  4. Sekcje 4 do 9 włącznie będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych warunków z jakiegokolwiek powodu i musi być ważne i wykonalne w stosunku do Ciebie.
 • Własności intelektualnej Kupony Koszyk

  1. Innych niż w stosunku do linki do stron osób trzecich i bez wyłączności kupon kody, Kupony Koszyk jest właścicielem lub posiada licencję na użycie wszelkie prawa, tytuł i udziały w witryny, w tym bez ograniczeń wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, nim. Część zawartości jest produkowane w całości lub w części na jego licencji i oparte w całości lub w części od praw autorskich materiałów wymienionych kupca. Niniejsze warunki nie należy rozumieć jako tytuł lub własność stronie lub dane w nich zawarte do dowolnego użytkownika. Wszelkie prawa do witryny, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom są zastrzeżone przez Kupony Koszyk.
  2. Są przyznawane niezbywalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, odwołalną licencję do wyświetlania i drukowania zawartości strony internetowej do użytku osobistego.
  3. Wyraźnie zabrania się:
   1. reprodukowanie, kopiowanie, edycji, przekazywania, przesyłania lub zawierających do innych materiałów ze strony internetowej; i
   2. Usuwanie, modyfikowanie, zmienianie lub przy użyciu dowolnego zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki/logo posiadanych przez Kupony Koszyk i robienia czegokolwiek, co może być postrzegane bezprawny z reputacji i renomy Kupony Koszyk lub mogły zostać uznane za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej będących własnością lub licencjonowane do Kupony Koszyk, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Kupony Koszyk.
 • Gwarancje i zobowiązania

  1. Kupony Koszyk zapewnia użytkownikowi dostęp do witryny nieodpłatnie i, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Kupony Koszyk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub szkody dowolnego rodzaju, spowodowane w całości lub w części, za pomocą strony internetowej lub informacji zawartych lub awarii, opóźnienia, przerwy lub w inny sposób świadczenia ze strony internetowej lub informacji zawartych , lub nieprzestrzeganiem Kupony Koszyk do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.
  2. W nawiązaniu do 7.1.1 kupon kody są dostarczane do Kupony Koszyk przez 3rd strony i Kupony Koszyk nie gwarantuje, że kody są ważne. Zaleca się sprawdzić, czy wszelkie rabaty zostały zastosowane przed zobowiązując się do jakiegokolwiek zakupu.
  3. %S nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne, w tym utratę zysków i dobrej woli, biznesowych lub korzyści biznesowych.
  4. Informacje zawarte na stronie internetowej przez Kupony Koszyk jest przeznaczony w celach informacyjnych i nie stanowią porady. W związku z tym musi nie być oparła się na ułatwiające Dokonywanie lub powstrzymanie się od podejmowania decyzji, lub pomoc w podejmowaniu decyzji o przebiegu akcji.
  5. W przypadku, gdy strony internetowej lub jakichkolwiek materiałów przesyłanych przez użytkownika zawiera widoki, opinie, porady i zalecenia, te widoki, opinie, porady i zalecenia nie są zatwierdzone przez Kupony Koszyk i, aby w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Kupony Koszyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dokładności, charakter oszczerczy, kompletności, terminowości lub w inny sposób, takie stanowisko, opinie, porady i zalecenia.
  6. Materiału na stronie internetowej jest dostarczane "tak jak jest", bez wszelkie warunki, gwarancje lub inne warunki wszelkiego rodzaju.
  7. Maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Kupony Koszyk nie obejmuje wszystkie oświadczenia, gwarancje, obowiązki i zobowiązania w związku z ze strony internetowej lub innych witrynach, a zawarte w nim informacje.
  8. Linki do stron osób trzecich i firm mogą pojawić się na stronie internetowej. Takich stron osób trzecich nie są w gestii Kupony Koszyk i Kupony Koszyk nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, przydatności, wiarygodności lub treści takich witryn internetowych osób trzecich i nie zawsze popiera poglądy wyrażone w nich.
 • Ochrony danych osobowych i Polityka prywatności

  1. Kupony Koszyk jest zobowiązana do ochrony (i) prywatność użytkowników; i (ii) poufność informacji dostarczonych przez użytkowników za pomocą strony internetowej. %S nie jest w stanie kontrolować korzystanie przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji zawartych na witrynie.
  2. Kupony Koszyk zastrzega sobie prawo do zebrania informacji odnoszących się do korzystania ze strony internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez Kupony Koszyk zgodnie z naszej ochrony danych i prywatności.
 • Ogólne

  1. Można wydrukować i zachować kopię niniejszych warunków, które stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Kupony Koszyk i wszelkich innych komunikacji lub reklamy w odniesieniu do strony internetowej.
  2. Niniejsze warunki mogą być modyfikowane tylko za uprzednią pisemną zgodą % s. Kupony Koszyk może zmieniać lub zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia. Dalsze korzystanie z witryny po takiej zmiany, będzie uznane za akceptację jakichkolwiek zmian niniejszych warunków.
  3. Niniejszych warunków oraz ich wydajność być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.
  4. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych i zagranicznych przepisów i rozporządzeń, które mają zastosowanie do korzystania z witryny, niezależnie od kraju są fizycznie znajduje się, w tym bez ograniczeń, prawa konsumenta, przepisów dotyczących kontroli eksportu i przepisami.
  5. Zgadzasz się, że ze względu na unikatowy charakter witryny i własności Kupony Koszyk w praw, wykazać naruszenie niniejszych warunków przez użytkownika będzie nieodwracalnie zniszczyć Kupony Koszyk i odszkodowania pieniężnego byłaby niewystarczająca kompensacja. W związku z tym użytkownik zgadza się, że Kupony Koszyk jest uprawniony do wstępnego i trwałe zabezpieczenie roszczeń, ustalony przez sąd właściwy do egzekwowania postanowień niniejszych warunków.
  6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne, pozostała część niniejszych warunków będą ważne i wykonalne, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W takim przypadku strony postanawiają użyć dokładają wszelkich starań, aby zastąpić postanowienie nieważne lub niewykonalne postanowienie, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, osiąga celów przeznaczone pod nieważne lub niewykonalne postanowienie.
  7. Niewyegzekwowanie przez każdą ze stron do niniejszych warunków w dowolnym momencie jakiegokolwiek warunku niniejszych warunkach nie uznaje się odstąpienie od tej strony prawo do egzekwowania każdego warunków i postanowień niniejszych warunków.
  8. Ani ze stron będzie odpowiedzialna za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza kontrolą takiej strony, pod warunkiem, że strony zagrożonymi dołoży zasadnych starań, aby uniknąć lub usunąć takie przyczyny niewykonania i nadal wydajności poniżej w zasadnym, w każdym przypadku, gdy takie przyczyny są usuwane.
  9. Nic w niniejszych warunkach nie udziela, bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim żadnych korzyści wykonalne lub jakiekolwiek prawa działań przeciwko Kupony Koszyk i osoby trzecie nie przysługuje do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków w stosunku do Kupony Koszyk.
  10. Jeśli uważasz, że wszelkie materiały znajdujące się na stronie internetowej są obraźliwe, niestosowne lub potencjalnie oszczercze skontaktuj się z Kupony Koszyk poprzez naszą stronę kontaktową, zapewniając pełne szczegóły charakter skargi i materiałów, których dotyczy skarga.